Asbest är en samlande beteckning en långfibrig mineral och det enda naturfiber på jorden.

Asbest är eldsäkert och har därför haft en mängd olika användningsområden – alltifrån veke i oljelampor till skyddskläder. Asbest är dock hälsovådligt. Fibrer tränger in i andningsorganen och beroende på asbestfiberns storlek orsakar olika typer av sjukdomar: små fibrer ger dammlunga, mellanstora fibrer malignt mesoteliom och långa asbestfibrer lungcancer. Asbest finns främst som isoleringsmaterial men också som brandskydd och underskikt till plastmattor samt i färger, plaster och fog till kakel i byggnader från 70-talet och äldre. VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare, städpersonal är yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest.
Asbest är förbjudet sedan länge men finns kvar i äldre byggnader. Varje år görs cirka 6000 asbestsaneringar med tillstånd. I branschen menar man att kanske lika många görs utan tillstånd. Nya föreskrifteran om asbest ,AFS 2006:1, gäller fr. o m. den 15 april 2006. De ersätter de tidigare reglerna om asbest, AFS 1996:13.   De nya reglerna innebär en omarbetning och samtidigt en skärpning av tidigare regler. Fokus riktas på framförallt byggbranschen, och arbete med befintlig asbest.  Tydligare krav finns nu på inventering av av eventuellt asbesthaltigt material. 
Nytt i reglerna i korthet:

  • Sanktionsavgift på 50 000 för rivning utan tillstånd.
  • tydligare krav på att identifiering av eventuellt asbesthaltigt material.
  • Kravet på utbildning gäller nu också arbetsledare. Vart femte år kompletterande utbildning för rivningsarbete. I övriga fall krav på uppdatering av kunskaper.
  • Vissa handlingar ska finnas på arbetsplatsen.
  • Anmälan om rivning ska göras till AV två arbetsdagar innan arbete påbörjas.
De ny asbestreglerna skärper kraven på utbildning och omfattar även arbetsledare. Krav ställs på kompletterande utbildning vart femte år för rivningsarbete.
Sanering av asbest utan tillstånd kan ge 50.000kr i böter. Det spelar ingen roll hur stor saneringen är. Avgiften är densamma. Tillstånd enligt de gamla föreskrifterna gäller tills tillståndet går ut. När det är dags att söka nytt tillstånd är det de nya reglerna som gäller.
För mer information ring 0340-679990 eller maila info@esw.se

Copyright © 2008 Entreprenad & Förvaltning i Varberg AB. Alla rättigheter förbehålls.