Användningen av PCB förbjöds i Sverige 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid.

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad. Stora mängder PCB riskerar att ge levererskador som i värsta fall kan vara ett förstadium till cancer. Forskare har genom visuella test med spädbarn innehållandes höga halter PCB funnit att korttidsminnet hos dessa försämrats då barnets nervceller påverkats av PCB under graviditeten. I naturen har man upptäckt att djur med hög PCB-halt har ändrat grundläggande beteenden. Detta har medfört att djurbestånd har försvunnit från vissa områden.
Användningen av PCB förbjöds i Sverige 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Halterna i miljön av PCB har sjunkit, men inte till den grad att de inte längre utgör en risk. Nedgången visar dessutom tendens att avmattas. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall lämnas som farligt avfall.
PCB finns också i olja, kondensatorer och transformatorer. Allt farligt avfall måste undersökas, riskbedömas och efterbehandlas på ett lämpligt sätt och transporteras för nedbrytning och destruktion enligt föreskrifter. De uppskattningar som gjorts av PCB-mängden i fogmassor tyder på att den använda mängden varit 100-500 ton under perioden.
Hittillsvarande inventeringsresultat tyder på att mängden bör ligga i den lägre delen av intervallet. Till detta kommer PCB i isolerrutor, ursprungligen ca 115 ton PCB, uppskattad kvarvarande mängd 35 ton PCB, i akrylgolvmassa 20–30 ton och småkondensatorer i lysrörsarmaturer 20 ton PCB.
De fyra viktigaste användningsområdena för PCB i byggnader är:

  • Fogmassa
  • Golvmassa
  • Isolerrutor
  • Småkondensatorer i lysrörsarmaturer och hushållsmaskiner med enfasmotorer
Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)
Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet. Industribyggnad byggd/renoverad 1956–1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2013.
Annan byggnad byggd/renoverad 1956–1969 ska vara sanerad senast 30 juni 2011 . Annan byggnad byggd/renoverad 1970–1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2013. Det är viktigt att PCB-saneringen sker på ett korrekt sätt och av utbildad personal och att rekommenderad utrustning används under saneringen.
För mer information ring 0340-679990 eller maila info@esw.se

Copyright © 2008 Entreprenad & Förvaltning i Varberg AB. Alla rättigheter förbehålls.